31 marca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.


 

Rozporządzenie utrzymuje ograniczenie w zakresie udzielania świadczeń lecznictwa uzdrowiskowego oraz wprowadza nowe czasowe ograniczenia m.in. wykonywania działalności leczniczej, w tym polegające na zaprzestaniu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej, zarówno w podmiotach wykonujących działalność leczniczą (podmiotach leczniczych i praktykach zawodowych) komercyjnie, jak i związanych umową z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Z zakazu wyłączone zostały przypadki, gdy:

  • zaprzestanie rehabilitacji groziłoby poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta;

  • świadczenia udzielane są za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności;

  • świadczenia udzielane są w ramach kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej;

  • dotyczy świadczeń stacjonarnych finansowanych ze środków publicznych udzielanych w ramach ciągłości i kontynuacji leczenia pacjentom przeniesionym bezpośrednio z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby (tj. oddziału zajmującego się leczeniem choroby będącej podstawą skierowania pacjenta do rehabilitacji stacjonarnej);

  • dotyczy to świadczeń rehabilitacji leczniczej udzielanych w warunkach stacjonarnych finansowanych ze środków publicznych rozpoczętych najpóźniej w dniu 1 kwietnia 2020 r., do dnia zakończenia udzielania tych świadczeń (świadczenia stacjonarne rozpoczęte najpóźniej w dniu 1 kwietnia 2020 r. mogą być kontynuowane na dotychczasowych zasadach i nie stosuje się do nich warunku przeniesienia bezpośrednio z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby).

Zatem rozporządzenie nakazuje zaprzestanie prowadzenia świadczeń rehabilitacyjnych (realizowanych w trybie ambulatoryjnym, domowym, dziennym i stacjonarnym) udzielanych bezpośrednio, z wyłączeniem sytuacji, w których rehabilitacja jest bezwzględnie wymagana z uwagi na stan zdrowia pacjenta. Alternatywą ma być udzielanie świadczeń za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Zdaniem KIF szczególną uwagę należy zwrócić na wyłączenie związane z udzielaniem świadczeń w sytuacjach, gdy zaprzestanie rehabilitacji może grozić poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta.

Medexpress 2020-04-01 13:17

 

Nowe ograniczenia dla fizjoterapeutów

02 kwietnia 2020

 

Centrum Rehabilitacji Im. Bł. S. Josafaty