Opublikowano rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.

Jedną z regulacji wprowadzonych rozporządzeniem jest przepis rozszerzający wykaz usług o świadczenia zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej, dla których świadczeniodawcy prowadzą harmonogram przyjęć w czasie rzeczywistym w aplikacji udostępnionej przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

W dotychczasowym stanie prawnym sposób prowadzenia list oczekujących na te świadczenia nie pozwalał zweryfikować przypadków wpisywania się przez tego samego pacjenta na podstawie kilku skierowań z tego zakresu u tego samego świadczeniodawcy albo do kilku świadczeniodawców. Uzupełnienie wykazu o świadczenia z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej oraz fizjoterapii domowej spowoduje, że informacja o wpisaniu pacjenta w harmonogram przyjęć u jednego świadczeniodawcy pozwoli na blokowanie jednoczesnych wpisów na to samo świadczenie u innych świadczeniodawców. Dzięki temu poprawi się możliwość monitorowania liczby osób oczekujących i czasu oczekiwania na świadczenia fizjoterapii ambulatoryjnej fizjoterapii domowej. Podkreślić należy że według danych na koniec  grudnia 2019 liczba osób oczekujących na te świadczenia przekroczyła milion.

W opinii samorządu wyeliminowanie przypadków wielokrotnego zapisywania się na to samo świadczenie powinno wpłynąć na zmniejszenie liczby oczekujących, a przez to poprawę dostępności do tych świadczeń.

 

Nowe rozporządzenie ministra zdrowia

26 marca 2020

 

Centrum Rehabilitacji Im. Bł. S. Josafaty