Centrum Rehabilitacji Im. Bł. S. Josafaty

  • ZASADY OGÓLNE

 

W celu zmniejszania ryzyka przenoszenia zakażenia rejestracja odbywa się telefonicznie lub w inny zdalny sposób (np. drogą e-mail). Należy poinformować pacjentów o konieczności kontaktu telefonicznego w celu ustalenia możliwości wizyty.

Należy zorganizować rejestrację tak, aby pacjent przebywał w odległości minimum 1,5 m. Zaleca się barierę między rejestracją a pacjentem w postaci plexi, czy szyby.

Każdego pacjenta rejestracja powinna poinformować o możliwości odbycia teleporady lub przeprowadzenia telerehabilitacji.

Podczas rozmowy telefonicznej rejestracja powinna przeprowadzić ankietę wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV-2 .

Przy wejściu do budynku każdy pracownik, pacjent oraz jego opiekun ma obowiązek zdezynfekować ręce.

Po dezynfekcji powinien nastąpić pomiar temperatury ciała każdej osoby wchodzącej.

Pacjent (jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny) powinien otrzymać, wypełnić i podpisać przed każdą wizytą ankietę aktualizacyjną dotyczącą ryzyka zachorowania na covid-19.

Fizjoterapeuta oraz osoby współpracujące z nim podczas procesu leczenia muszą przed rozpoczęciem pracy każdego dnia wypełnić i podpisać ankietę dotyczącą ryzyka zachorowania na covid-19.

W gabinecie fizjoterapeutycznym wytycza się kierunek ruchu pacjentów przychodzących z zewnątrz i poruszających się po obiekcie, jeżeli jest to możliwe i konieczne.

Grafik przyjmowania pacjentów należy układać tak, aby nie doprowadzać do gromadzenia się pacjentów w poczekalni. Pacjent umawiany jest na konkretną godzinę. Odległość osób przebywających w jednym pomieszczeniu to minimum 2 m.

Umożliwia się pacjentowi (jego przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi faktycznemu) kolejnej dezynfekcji rąk przed wejściem do gabinetu i przy jego opuszczaniu.

Należy zaopatrzyć personel w środki ochrony indywidualnej (jednorazowe lub wielorazowe) umożliwiające ich zmianę po każdej wizycie, a w przypadku środków wielorazowych, skuteczną dezynfekcję. Dopuszcza się też częstą zmianę odzieży wierzchniej w celu zabezpieczenia.

Obecność osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych możliwa jest w wyjątkowych sytuacjach.

 

 

PRZYJĘCIE PACJENTA

 

 

W przypadku wywiadu epidemiologicznego dodatniego lub objawów infekcji (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, uczucie duszności, inne nietypowe) na pod-stawie informacji wynikających z ankiety przeprowadzonej przez rejestrację stwierdzenie ryzyka zakażenia wirusem SARS CoV-2. Zasadna odmowa udzielania świadczenia.

W przypadku wywiadu epidemiologicznego ujemnego i braku objawów infekcji (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, uczucie duszności, inne nietypowe) – stwierdzenie niskiego ryzyka zakażenia wirusem SARS CoV-2 / Udzielenie świadczenia przy zachowaniu standardowych form ostrożności:

  • Fizjoterapeuta zobowiązany jest do dezynfekcji rąk, ich mycia zgodnie z obowiązującymi standardami.
  • Należy zadbać o przeprowadzanie dezynfekcji sprzętu, stolików, biurek, klamek, lad, poręczy, dozowników na preparaty do higieny rąk, dozowników na ręczniki jednorazowe, pojemników na odpady, zgodnie z procedurami wewnętrznymi ale nie rzadziej niż dwa razy dziennie.

  • Przybory, aparatura medyczna i sprzęt, zabawki używane podczas fizjoterapii powinny zostać przed i po zakończeniu pracy z pacjentem zdezynfekowane.

 

Powyższe zalecenia będą wymagały wprowadzenia zmian w systemie pracy praktyki podmiotu oraz odpowiedniego ułożenia grafiku przyjęć pacjentów, by kontakt między nimi, był sprowadzony do absolutnego minimum z zachowaniem odległości 1,5 m w czasie poniżej 15 min.

 

Rekomendacje dla fizjoterapeutów pracujących w systemie rehabilitacji ambulatoryjnej

09 maja 2020