W dniu 2 maja 2020 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 792).

 

Rozporządzenie przewiduje zniesienie z dniem 4 maja 2020 r. czasowego ograniczenia:

  • wykonywania działalności leczniczej polegającego na zaprzestaniu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej;
  • działalności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, polegającego na nieudzielaniu pacjentom świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Powyższe oznacza, że z dniem 4 maja 2020 r. przywraca się udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii. Dotyczy to świadczeń zdrowotnych udzielanych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą – w podmiotach leczniczych oraz praktykach zawodowych.

Od 4 maja 2020 r. udzielanie świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej nie jest ograniczone tylko do przypadków, w których zaprzestanie rehabilitacji grozi poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta. A zatem, zgodnie z nowym przepisem, każdy pacjent, wymagający świadczenia fizjoterapeutycznego, powinien otrzymać pomoc medyczną fizjoterapeuty. Należy w tym miejscu podkreślić, że pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, udzielanych z należytą starannością przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w warunkach odpowiadających określonym wymaganiom fachowym i sanitarnym. Odmowa ich udzielenia może nastąpić wyjątkowo, zgodnie z przepisami, w tym z art. 6 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty.

 

 

 

Rusza rehabilitacja

03 maja 2020

 

Centrum Rehabilitacji Im. Bł. S. Josafaty